Amazing Benefits of Neem Oil for Beautiful Face | iiQ8 అందం సంరక్షణ కోసం వేప నూనె

Amazing Benefits of Neem Oil for Beautiful Face అందం సంరక్షణ కోసం వేప నూనె Amazing Benefits of Neem Oil for Beautiful Face ప్రతి ఒక్కరూ అందంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలనే కోరుకుంటారు. అందం మరియు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపర్చడానికి వ్యక్తిగత సంరక్షణ చాలా అవసరం. రోజువారీ సంరక్షణ అనగానే మనకు తోచే మొదటి విషయం ఆయుర్వేదం. మన భారతదేశం ఆయుర్వేదం లో ఎంతో ప్రఖ్యాతి చెందిన దేశం. ఎన్నో మూలికలు లభించే దేశమిది. ప్రతి చెట్టు, వాటి యొక్క ఆకులూ మరియు కొమ్మల్లో ఉండే ఔషధ గుణాలు తెలిసిన వాళ్ళు ఎందరో ఉండే వారు. ఇంగ్లీష్ మందులు సులభంగా లభించటం వలన కాలం మారే కొద్ది ఆయుర్వేదం యొక్క ప్రాముఖ్యత తగ్గిపోయింది. కానీ అటువంటి పరిస్థితులు మారి ప్రస్తుత జనరేషన్ లోని యువతీ యువకులు మన ప్రాచీన పద్ధతులను అనుసరించటం మల్లీ మొదలు పెట్టారు.   Amazing Benefits of Neem Oil for Beautiful Face మన ఆయుర్వేదంలో ఆరోగ్యం కొరకు అలాగే సౌందర్యం కొరకు ప్రసిద్ధి చెందిన మూలికల్లో ఒకటి ‘వేప’. అమ్మమ్మలు తాతయ్యలు ఉన్న కాలంలో వేప చెట్టు లేని వీధి ఉండేది కాదు. ప్రస్తుత కాలంలో కూడా ఎన్నో గ్…
Read more about Amazing Benefits of Neem Oil for Beautiful Face | iiQ8 అందం సంరక్షణ కోసం వేప నూనె
 • 0

Beauty Benefits Of Ginger For Your Skin | iiQ8 Health Benefits of Ginger

Beauty Benefits Of Ginger For Your Skin Dear All, here are the Beauty Benefits Of Ginger For Your Skin Ginger, as we all know, has a peculiar fragrance and is a strong spice offering several beauty benefits. It is packed with antioxidants and is antiseptic in nature, which makes it extremely useful to resolve problems like signs of anti-ageing, acne, skin burns, dandruff, brittle hair, hair loss, etc. 1. Shields against skin ageing Ginger is full of anti-oxidants that are responsible for increasing blood circulation and cut down on toxins. These anti-oxidants essentially fight off free radicals, there by protecting the skin. This process hence fights off signs of ageing like dull skin, fine lines, wrinkles and keeps the skin as youthful.   Beauty Benefits Of Ginger For Your Skin  Best Health Benefits of Detox Drinks | iiQ8 Detoxication Drinks for good health   2. Clears acne and blemishes This strong spice is great f…
Read more about Beauty Benefits Of Ginger For Your Skin | iiQ8 Health Benefits of Ginger
 • 0

Best Health Benefits of Detox Drinks | iiQ8 Detoxication Drinks for good health

Best Health Benefits of Detox Drinks Detoxing one’s body is fast becoming a new trend in the world of fitness. Best Health Benefits of Detox Drinks While the word is shrouded with multiple ambiguities, those who  have incorporated detoxification as an important component in their fitness routine can’t stop talking about its natural health benefits. Detox drinks are fast gaining recognition in the fitness world for preventing toxic overload and major health problems. Toxic intake which is not excreted properly may can cause bloating, gas, headaches, constipation, headaches, fatigues, nausea, skin problems, bad breath and bring your energy levels really down.  

How to Select Your Baby Boy or Baby Girl | iiQ8 Health Tips

  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Many Ayurvedic herbs, antioxidant rich fruits or vegetables full of fibre can be added to water or tea to …
Read more about Best Health Benefits of Detox Drinks | iiQ8 Detoxication Drinks for good health
 • 0

Health Benefits of Eating Tulsi Holy Basil Leaves Daily | iiQ8

Health Benefits of Eating Tulsi Holy Basil Leaves Daily Tulsi can rightly be termed as one of the most commonly Health Benefits of Eating Tulsi Holy Basil Leaves Daily and widely used ingredients in many Indian home remedies. From regular fever to some of the deadliest and most fatal bacterial and viral infections – tulsi can help cure or to some extent, facilitate treating most diseases. Doctors suggests consuming a drink made by boiling tulsi leaves and adding about 2grams of black pepper to it.   Is White Fish Good For Your Health | iiQ8 Health and Yoga   This drink helps in building your immunity, acts as an antibacterial element and facilitates recovery from dengue. The quintessential kadha – a mix of ginger, tulsi leaves, peppercorn (crushed) in boiling hot water - is usually seen as a potion that can put most illnesses straight. Apart from these there is a bundle of other beneficial properties that this humble plant boasts of,…
Read more about Health Benefits of Eating Tulsi Holy Basil Leaves Daily | iiQ8
 • 0

How to Select Your Baby Boy or Baby Girl | iiQ8 Health Tips

How to Select Your Baby Boy or Baby Girl   Dear All, this is an educational information about How to Select Your Baby Boy or Baby Girl .   Sperm cells are either X or Y. The Egg cell is always X. If X-Sperm cell meets the egg(X) the baby will be a Girl (XX). If Y-Sperm cell meets the egg(X), the baby will be a Boy (XY).   The Y-Sperm cells move fast but die fast (its lifespan is about 24hrs). X-Sperm cells move slowly but survive longer (up to 3-4days). Therefore, if you have intercourse some days before ovulation, most of the Y-Sperm cells would have died leaving mostly X-Sperm cells to fertilized the egg Here's a simple way to calculate your ovulation period. 1. From the first day you see the blood of your period. 2. Pick up a calendar and count 15 days including the first day of the blood stain. 3. Mark the 15th day with a pen. 4. Mark 3 days before the 15th day, and mark 3 days after the 15th day. 5. You will notice yo…
Read more about How to Select Your Baby Boy or Baby Girl | iiQ8 Health Tips
 • 0

5 Best Exercises to improve your strength and stamina | All Men should do read this

5 Best Exercises to improve your strength and stamina       5 Best Exercises to improve your strength and stamina Vasisthasana, Ardha Chandrasana, Utkatasana (Chair Pose), Side-Bend Asana 01. Kegels

01. Kegels pic.twitter.com/6JK5yeWxNw

— Life Pad (@The_Life_Pad) February 1, 2024 5 Best Exercises to improve your strength and stamina 01. Kegels - Blood flow to your penis - Keep pump - Last longer in Bed Do 2 sets X 12 reps daily Tittibhasana Fire Fly pose, Ardha Chakrasana | తిట్టిభాసన (ఫైర్ ఫ్లై భంగిమ), అర్ధ చక్రాసనం 5 exercises to improve your strength and stamina (educational) (All Men should do read this)

02. Cadio pic.twitter.com/G17H2o0Zpk

— Life Pad (@The_Life_Pad) February 1, 2024 02. Cadio - Improved circulation - Increased blood flow to the genitals - Toned and strengthened muscles. Do 2 sets X 12…
Read more about 5 Best Exercises to improve your strength and stamina | All Men should do read this
 • 0

Increase Blood Flow to your p@nis iiQ8 Health | Best Healthy Body Blood Circulation

Increase Blood Flow to your p@nis iiQ8 Health   Dear All, Increase Blood Flow to your p@nis iiQ8 Health | Male Pelvic Floor Exercises To Boost Blood Flow In Your Groin Area. Tittibhasana Fire Fly pose, Ardha Chakrasana | తిట్టిభాసన (ఫైర్ ఫ్లై భంగిమ), అర్ధ చక్రాసనం Increase Blood Flow to your p@nis iiQ8 Health  

pic.twitter.com/v9ps5IPHSO

— Goal Loaded (@GoalLoaded) February 1, 2024   Is White Fish Good For Your Health | iiQ8 Health and Yoga Increase Blood Flow to your p@nis iiQ8 Health 1. Exercise 2. Eat a healthy diet Spicy peppers: Capsaicin, a chemical found in foods like jalapenos and cayenne pepper, can reduce inflammation, improve blood flow, and lower blood pressure. Onions: Onions contain beneficial antioxidants that can benefit blood flow and overall heart health. Cinnamon: Cinnamon can reduce inflammation, lower blood pressure, and improve circulation Garlic: Garlic ma…
Read more about Increase Blood Flow to your p@nis iiQ8 Health | Best Healthy Body Blood Circulation
 • 0

Is White Fish Good For Your Health | iiQ8 Health and Yoga

Is White Fish Good For Your Health| 10 Amazing Health Benefits of Whiting Fish It is a good source of protein and omega-3 fatty acids, which are beneficial for your health. As well as lowering cholesterol and triglycerides, this type of fish is also a good source of omega-3 fatty acids. Furthermore, white fish has a low glycemic index, making it a good choice for diabetics. Find out more about the health benefits of whiting fish by reading on.

What is Whiting Fish? Fish species of whiting are referred to as whiting fish. Silver whitings are the most common type of whiting fish in the Atlantic Ocean. Kingfish, queenfish, and drumfish are other types of whiting fish. Whiting fish usually have a white or silver colored body and are small to medium-sized. Due to their delicate flavor and flaky texture, they are popular among seafood lovers. In addition to fish and chips, whiting fish is often used in s…
Read more about Is White Fish Good For Your Health | iiQ8 Health and Yoga
 • 0

Adhomukha Svanasana, How To do | అధోముఖ స్వనాసనం ఎలా చెయ్యాలి?

Adhomukha Svanasana, How To do   Adhomukha Svanasana – Downward Facing Dog Pose:   Image: Shutterstock Along with helping you tone your tummy and give you an enviable arms and hamstrings, this yoga stretch has countless other benefits too.   Pranayama, Dietary Habits | ప్రాణాయామం, ఆహారపు అలవాట్లు   How To do: 1.Stand on your yoga mat straight, your feet resting firm and flat on the yoga mat. 2.Keep your spine erect. 3.Allow your hands rest alongside the body with your palms resting on your thighs. 4.Indulging in a deep inhalation and then exhaling slowly, bend frontward in such a way that your palms could rest on the yoga mat spread out at the width of the shoulders. 5.Make sure that your fingers are spread out. 6.Let the face down, the gaze fixed on the floor. 7.Stretch out your legs, one each, towards the back, spreading out at shoulder width. 8.Let the hands and feet be aligned. 9.Keep the knees and elbows straigh…
Read more about Adhomukha Svanasana, How To do | అధోముఖ స్వనాసనం ఎలా చెయ్యాలి?
 • 0

Tittibhasana Fire Fly pose, Ardha Chakrasana | తిట్టిభాసన (ఫైర్ ఫ్లై భంగిమ), అర్ధ చక్రాసనం

Tittibhasana Fire Fly pose, Ardha Chakrasana   Tittibhasana (Fire Fly pose): This pose combines the arm balance pose and the forward bend, an arm balance and a hip opening pose. Settle into a wide squat. Bring your palms flat on the floor just under your feet. Bend the elbows back into Chaturanga Dandasana (Four-Limbed Staff Pose). Shift your weight back to rest on your upper arms and bring the feet off the floor. Straighten the legs and then your arms into the final posture. Hold this asana for 10 seconds daily and build it over time to One minute.   Sarvangasana, Halasana, Tadasana | తడసానా(పర్వత భంగిమ), సర్వంగాసనం, హలాసనం   తిట్టిభాసన (ఫైర్ ఫ్లై భంగిమ): ఈ భంగిమ ఆర్మ్ బ్యాలెన్స్ పోజ్ మరియు ఫార్వర్డ్ బెండ్, ఆర్మ్ బ్యాలెన్స్ మరియు హిప్ ఓపెనింగ్ పోజ్‌ని మిళితం చేస్తుంది. విస్తృత స్క్వాట్‌లో స్థిరపడండి. మీ అరచేతులను మీ పాదాల క్రింద నేలపైకి తీసుకురండి. మోచేతులను తిరిగి చతురంగ దండసనా (నాలుగు-అవయవ సిబ్బంది భంగిమ)లోకి వంచండి. మీ పై చేతులపై విశ్రాం…
Read more about Tittibhasana Fire Fly pose, Ardha Chakrasana | తిట్టిభాసన (ఫైర్ ఫ్లై భంగిమ), అర్ధ చక్రాసనం
 • 0

Vasisthasana, Ardha Chandrasana, Utkatasana (Chair Pose), Side-Bend Asana

Vasisthasana, Ardha Chandrasana, Utkatasana (Chair Pose), Side-Bend Asana   Vasisthasana:   Stand in the Plank position. Now roll both the heels to the right so that the outer foot is touching the floor. Stack the left foot on the right foot. Now press down your right hand and raise the left hand by inhalation. Stay in this pose for about 5 breaths. Now release the pose and get back to plank pose by exhaling.   Pranayama, Dietary Habits | ప్రాణాయామం, ఆహారపు అలవాట్లు   వసిష్ఠాసనం:   ప్లాంక్ స్థానంలో నిలబడండి. ఇప్పుడు రెండు మడమలను కుడివైపుకి తిప్పండి, తద్వారా బయటి పాదం నేలకి తాకేలా చేయండి. ఎడమ పాదాన్ని కుడి పాదం మీద పేర్చండి. ఇప్పుడు మీ కుడి చేతిని నొక్కి, ఎడమ చేతిని పీల్చడం ద్వారా పైకి లేపండి. సుమారు 5 శ్వాసల కోసం ఈ భంగిమలో ఉండండి. ఇప్పుడు భంగిమను విడుదల చేసి, ఊపిరి పీల్చుకోవడం ద్వారా ప్లాంక్ భంగిమకు తిరిగి వెళ్లండి.   Warrior Pose,  Uttitha Hasta Padangustana, Garudasana | యోధుల భంగిమ, ఉత్తిత హస్త పదంగుస్తాన, గరుడాసనం &…
Read more about Vasisthasana, Ardha Chandrasana, Utkatasana (Chair Pose), Side-Bend Asana
 • 0

Pranayama, Dietary Habits | ప్రాణాయామం, ఆహారపు అలవాట్లు

Pranayama, Dietary Habits   Pranayama: These yoga postures for weight loss can undeniably help in losing extra pounds and make you look slimmer. But it is more effective when done along with pranayama. Pranayama is a breathing exercise which involves controlling your breath. While practicing pranayama, follow the below mentioned steps: Take a deep breath. Now close your right nostril with the thumb of the right hand. Inhale with the left nostril & exhale with the same. Try breathing with both the nostrils one by one. Always inhale slowly. This helps in clearing the nasal passage. Those having breathing problems have to consult a doctor before practicing this. You can also practice anulom-vilom which means alternate breathing exercise. Yoga is considered as an effective weight loss option as it is a mixture of warm-up exercises, asanas & breathing techniques. Pranayama increases metabolic rate and hence, burns your calories at a much faster rate. It generat…
Read more about Pranayama, Dietary Habits | ప్రాణాయామం, ఆహారపు అలవాట్లు
 • 0

Warrior Pose,  Uttitha Hasta Padangustana, Garudasana | యోధుల భంగిమ, ఉత్తిత హస్త పదంగుస్తాన, గరుడాసనం

Warrior Pose,  Uttitha Hasta Padangustana, Garudasana   Warrior Pose:  This asana is popularly known as ‘Virbhadrasana’. For this, you need to stand straight and then move your feet about 4 inches apart from each other. Raise your arms up in the air & stretch them. Now turn your right leg to 90 degrees on the right side & accordingly turn your left leg in the same direction & stretch it. Keep your back straight. Look upwards towards your hands facing the sky. Repeat this asana 10 times daily. It is an effective weight loss technique.   యోధుల భంగిమ:  ఈ ఆసనాన్ని 'విర్భద్రాసన' అని పిలుస్తారు. దీని కోసం, మీరు నిటారుగా నిలబడి, ఆపై మీ పాదాలను ఒకదానికొకటి 4 అంగుళాల దూరంలో కదిలించాలి. మీ చేతులను గాలిలో పైకి లేపి వాటిని సాగదీయండి. ఇప్పుడు మీ కుడి కాలును కుడి వైపున 90 డిగ్రీలకు తిప్పండి & తదనుగుణంగా మీ ఎడమ కాలును అదే దిశలో తిప్పండి & సాగదీయండి. మీ వీపును నిటారుగా ఉంచండి. ఆకాశానికి ఎదురుగా ఉన్న మీ చేతుల వైపు పైకి చూడండి. ఈ ఆసనాన్ని ప్రతిరోజూ 1…
Read more about Warrior Pose,  Uttitha Hasta Padangustana, Garudasana | యోధుల భంగిమ, ఉత్తిత హస్త పదంగుస్తాన, గరుడాసనం
 • 0

Sarvangasana, Halasana, Tadasana | తడసానా(పర్వత భంగిమ), సర్వంగాసనం, హలాసనం

Sarvangasana, Halasana, Tadasana    Sarvangasana: This is also known as shoulder stand. Here, you have to first lie on a mat & rest your back on the floor. Then you have to try lifting your legs in the upward direction. You can even take the support of your hands for the same. Try to rest your hands on your back so that they can help you remain steady in the position. Now, once your legs are up in the air, try to bring them in a straight alignment with your body & stretch it as much as you can. Stay in this position for 30 seconds & then release.     సర్వంగాసనం: దీనినే షోల్డర్ స్టాండ్ అని కూడా అంటారు. ఇక్కడ, మీరు మొదట చాప మీద పడుకుని నేలపై మీ వీపును విశ్రాంతి తీసుకోవాలి. అప్పుడు మీరు మీ కాళ్ళను పైకి దిశలో ఎత్తడానికి ప్రయత్నించాలి. మీరు దాని కోసం మీ చేతుల మద్దతు కూడా తీసుకోవచ్చు. మీ చేతులను మీ వెనుకభాగంలో ఉంచడానికి ప్రయత్నించండి, తద్వారా అవి మీ స్థితిలో స్థిరంగా ఉండటానికి సహాయపడతాయి. ఇప్పుడు, మీ కాళ్లు గాలిలోకి పైకి లేచినప్పుడు, వాటిని మ…
Read more about Sarvangasana, Halasana, Tadasana | తడసానా(పర్వత భంగిమ), సర్వంగాసనం, హలాసనం
 • 0

Basil Benefits of Tulasi Leaves | రోజూ 4 తుల‌సి ఆకుల‌ను న‌మిలి తింటే.. ఏం జ‌రుగుతుందో తెలుసా..?

Basil Benefits of Tulasi Leaves | రోజూ 4 తుల‌సి ఆకుల‌ను న‌మిలి తింటే.. ఏం జ‌రుగుతుందో తెలుసా..?   Holy Basil Leaves take daily 4 of them on empty stomach రోజూ ఉద‌యాన్నే ప‌ర‌గ‌డుపునే 4 తుల‌సి ఆకుల‌ను న‌మిలి తింటే.. ఏం జ‌రుగుతుందో తెలుసా..? Holy Basil Leaves :   భార‌తీయులు ఎంతో పురాత‌న కాలం నుంచే తుల‌సి మొక్క‌ను ఉప‌యోగిస్తున్నారు. హిందువులు తుల‌సి మొక్క‌ను అత్యంత ప‌విత్రంగా భావిస్తారు. మ‌హిళ‌లు రోజూ తుల‌సి కోట‌కు పూజ‌లు చేస్తుంటారు. తుల‌సి వరాల‌ను అనుగ్ర‌హిస్తుంద‌ని న‌మ్ముతారు.   అయితే ఆయుర్వేదంలోనూ తుల‌సికి ఎంతో ప్రాధాన్య‌త‌ను క‌ల్పించారు. దీని ద్వారా అనేక వ్యాధుల‌ను న‌యం చేసుకోవ‌చ్చు. ముఖ్యంగా తుల‌సి ఆకుల్లో అనేక ఔష‌ధ గుణాలు ఉంటాయి.   Kidney Care, కిడ్నీలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే.. ఆ అలవాటును వెంటనే వదిలేయండి.. లేకపోతే..   ఇవి మ‌న‌కు క‌లిగే అనేక అనారోగ్య స‌మ‌స్య‌ల‌ను న‌యం చేస్తాయి. ఈ క్ర‌మంలోనే రోజూ ఉద‌యాన్నే ప‌ర‌గ‌డుపునే 4 తుల‌సి ఆకుల‌ను న‌మిలి తింటే.. ఏం జ‌రుగుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. Benefits of Thulasi Leaves : &nbs…
Read more about Basil Benefits of Tulasi Leaves | రోజూ 4 తుల‌సి ఆకుల‌ను న‌మిలి తింటే.. ఏం జ‌రుగుతుందో తెలుసా..?
 • 0

The Importance of Clapping, చప్పట్లు కొట్టడం యొక్క ప్రాముఖ్యత, ताली बजाने का महत्व

The Importance of Clapping   🚩 Clapping with hands while singing Aarti and Bhajans is applauding and pleasing to God. It is praising our God for who He is and what He has done. We feel pure and refreshed and help us in concentrating on Deity 🚩 This results in smooth circulation of blood, Netra Jyoti grows. Blood pressure, constipation, hemorrhoids, heart diseases etc. are controlled. 🚩 The joining of the middle finger, Madhyama (symbol of the sky) and the thumb, Angushtha (symbol of fire) creates a sky posture and a pinch is played with this posture. 🚩This pinch generates subtle energy power in the environment and by this the seeker protects his physical, mental and intellectual from unknown periods. 🚩 When you clap, you beat your palms against each other. This process helps in pressing the acupressure points in your palm, and help in blood circulation and there are 39 different acupressure points for almost all organs on our palm which are activat…
Read more about The Importance of Clapping, చప్పట్లు కొట్టడం యొక్క ప్రాముఖ్యత, ताली बजाने का महत्व
 • 0

Yoga For Healthy Heart: Powerful Asanas For Heart Attack Prevention And Other Cures

Yoga For Healthy Heart: Powerful Asanas For Heart Attack Prevention And Other Cures  

Yoga is one of the best ways to strengthen your immunity, stretch your body and relax. Some of these yoga asanas also improve the heart health.

Kidney Care, కిడ్నీలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే.. ఆ అలవాటును వెంటనే వదిలేయండి.. లేకపోతే..

  Yoga For Healthy Heart: Powerful Asanas For Heart Attack Prevention And Other Cures Ailments are not necessarily determined by age in the contemporary era. Young generation is also falling prey to heart ailments and now has sounded certain alarm bells amongst peers. Time for reflections about your own lifestyle, right? Well, like it is said it is never too late to begin. Yoga is a good place towards a healthy heart, happy lifestyle. Yoga asanas not only stretching the body toward a more healthy being but also induces some level of relaxation that is very much needed in today’s time…
Read more about Yoga For Healthy Heart: Powerful Asanas For Heart Attack Prevention And Other Cures
 • 0

Kidney Care, కిడ్నీలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే.. ఆ అలవాటును వెంటనే వదిలేయండి.. లేకపోతే..

Kidney Care: కిడ్నీలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే.. ఆ అలవాటును వెంటనే వదిలేయండి.. లేకపోతే..   Kidney Care: To keep the kidneys healthy.. stop that habit immediately.. otherwise.. మూత్రపిండాలు మానవ శరీరంలోని అత్యంత ముఖ్యమైన అవయవాలలో ఒకటి. రక్తం నుంచి వ్యర్థాలు, టాక్సిన్‌లను ఫిల్టర్ చేయడం, శరీరాలను శుభ్రంగా ఉంచడం మూత్రపిండాల విధి. అయినప్పటికీ, వివిధ అనారోగ్యకరమైన జీవనశైలి ఎంపికలు, అనారోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్ల కారణంగా మూత్రపిండాలు నిరంతరం ఒత్తిడికి గురవుతాయి. Kidneys are one of the most important organs in the human body. The function of the kidneys is to filter waste and toxins from the blood and keep the body clean. However, due to various unhealthy lifestyle choices, unhealthy eating habits, the kidneys are constantly under stress.  ఇది క్రమంగా వివిధ కిడ్నీ వ్యాధులకు దారితీస్తుంది. మూత్రపిండాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో సహాయపడే కొన్ని సులభమైన. ప్రభావవంతమైన చిట్కాలను ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.. This gradually leads to various kidney diseases. Here are …
Read more about Kidney Care, కిడ్నీలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే.. ఆ అలవాటును వెంటనే వదిలేయండి.. లేకపోతే..
 • 0

Just had a meal? Avoid doing these things to prevent health issues

Just had a meal? Avoid doing these things to prevent health issues  

  1. Avoid eating fruits 2. Avoid smoking 3. Avoid taking a nap 4. Avoid taking a shower 5. Avoid exercising 6. Avoid drinking tea/coffee 7. Avoid loosening your belt 8. Avoid drinking water   Don't do these things after eating Food భోజనం చేసిన తర్వాత ఈ పనులు చేయకండి |  @MotivationalDevotional ​   Any Precautions Should Be Taken To Prevent Diabetes, షుగర్‌ ఎందుకొస్తుం ది?.. రాకుం డా ఎలా కాపాడుకోవాలి? How can I prevent and treat Hemangioma? How can I manage stress and improve my overall emotional well-being?
Read more about Just had a meal? Avoid doing these things to prevent health issues
 • 0

Any Precautions Should Be Taken To Prevent Diabetes, షుగర్‌ ఎందుకొస్తుం ది?.. రాకుం డా ఎలా కాపాడుకోవాలి?

Any Precautions Should Be Taken To Prevent Diabetes షుగర్‌ ఎందుకొస్తుం ది?.. రాకుం డా ఎలా కాపాడుకోవాలి?   ఏటా మధుమేహం బాధితుల సం ఖ్య పెరుగుతోంది. స్థూలకాయం , వ్యా యామం లేకపోవడం , జం క్ ఫుడ్స్ తినడం , వేళకు ఆహారం తీసుకోకపోవడం , పని ఒత్తిడి, జీవనశైలిలో మార్పు లు, వం శ పారం పర్యం వం టివి ప్రధాన కారణాలుగా తేల్చా రు. ప్రతి ఇద్దరు మధుమేహుల్లోఒకరు తనకు ఆ రోగం ఉన్న ట్టు గుర్తించ లేక పోతున్న ట్టు పరిశోధనల్లోతేలిం ది. ఇది కూడా డయాబెటిస్ రోగుల సం ఖ్య పెరగడానికి దోహదపడుతోంది. అసలు డయాబెటిస్ ఎన్ని రకాలు.. రాకుం డా ఎలాం టి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, వస్తే ఏం చేయాలో తెలుసుకుం దాం . డయాబెటిస్ రెం డు రకాలు.. మొదటి రకం (టైపు -1) ఇది.. పిల్లల్లోవచ్చే ది . శరీరానికి రక్షణ కల్పిం చాల్సి న ఇమ్మ్యూ నిటి వ్య వస్థను దెబ్బ తీస్తుం ది. శరీరంపైనే దాడి చేస్తుం ది. పెద్దల్లోకనిపిం చే టైపు - 2 డయాబెటిస్కు కారణాలివే.. ►ఒం టికి సూర్య రశ్మి తగలక పోవడం - దీని వల్ల కలిగే డి విటమిన్ లోపం ►అధిక బరువు - ఊబకాయం - శారీరిక శ్రమ లోపిం చడం , అధిక తిం డి ►జన్యు వారసత్వం (తల్లి తం డ్రి లో ఒకరికి…
Read more about Any Precautions Should Be Taken To Prevent Diabetes, షుగర్‌ ఎందుకొస్తుం ది?.. రాకుం డా ఎలా కాపాడుకోవాలి?
 • 0

How can I prevent and treat Hemangioma?

  How can I prevent and treat Hemangioma?   Hemangiomas are benign tumors made up of blood vessels and they can occur anywhere in the body. The best way to prevent hemangiomas is not currently known. Treatment options for hemangiomas may include: Observation: If the hemangioma is small and not causing any problems, your doctor may recommend simply watching it over time to see if it improves on its own. Steroids: Steroids can be taken orally or applied to the skin to help shrink the hemangioma. Laser therapy: A laser can be used to remove the cells that make up the hemangioma. Surgery: If the hemangioma is causing problems or is in a location that makes it difficult to treat with other methods, surgery may be necessary.   Best Food for Best Health, List of Fruits with Benefits   It's important to consult with a healthcare professional for the best treatment plan for you or your loved one. Hemangiomas are benign tumors tha…
Read more about How can I prevent and treat Hemangioma?
 • 0