holy bible Deuteronomy , ద్వితియోపదేశకాండము – 3

holy bible Deuteronomy – ద్వితియోపదేశకాండము – 3   21. ఇదిగో నీ దేవుడైన యెహోవా యీ దేశమును నీకు అప్పగించెను. నీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా నీతో సెలవిచ్చినట్లు దాని స్వాధీనపరచు కొనుము, భయపడకుము, అధైర్యపడకుమని నీతో చెప్పి తిని. devotional, islam, quran, hindu, ramayan, bhagavad gita, telugu bhagavad gita, bhagavad geetha, telugu bhagavad geetha, bible, christian, muslim, yoga, meditation, health, knowledge base 2 u , telugu quran, telugu bible , slokam, telugu bhakti, prayer, devudu, temple, church, masjeed 21. Behold, the LORD thy God hath set the land before thee. Go up and possess it, as the LORD God of thy fathers hath said unto thee; fear not, neither be discouraged.' 22. అప్పుడు మీరందరు నాయొద్దకు వచ్చిమనకంటె ముందుగా మనుష్యులను పంపుదము; వారు మనకొరకు ఈ దేశమును వేగు జూచి, తిరిగి వచ్చి అందులోనికి మనము వెళ్లవలసిన త్రోవను గూర్చియు, మనము చేరవలసిన పురములను గూర్చియు మనకు వర్తమానము చెప్పుదు రంటిరి. 22. "And ye came near unto me, every one of you, and said, `We will send men be…
Read more about holy bible Deuteronomy , ద్వితియోపదేశకాండము – 3
 • 0

Holy bible Deuteronomy , ద్వితియోపదేశకాండము – 4

Holy bible Deuteronomy – ద్వితియోపదేశకాండము – 4   31. ఐగుప్తులోను అరణ్యములోను మీకొరకు చేసినట్టు మీ పక్షముగా యుద్ధము చేయును, మీరు ఈ చోటికి చేరువరకు మీరు వచ్చిన మార్గమంతటిలోను మనుష్యుడు తన కుమారుని ఎత్తికొనునట్లు మీ దేవుడైన యెహోవా మిమ్మును ఎత్తికొని వచ్చిన సంగతి మీరెరుగుదురని మీతో చెప్పితిని. reference అపో. కార్యములు 13:18reference 31. and in the wilderness where thou hast seen how the LORD thy God bore thee, as a man doth bear his son, in all the way that ye went until ye came into this place.' 32. అయితే మీకు త్రోవ చూపించి మీ గుడా రములను వేయవలసిన స్థలమును మీకు సిద్ధపరచునట్లు 32. Yet in this thing ye did not believe the LORD your God, 33. రాత్రి అగ్నిలోను పగలు మేఘములోను మీకు ముందర నడి చిన మీ దేవుడైన యెహోవాయందు మీరు విశ్వాస ముంచలేదు. 33. who went in the way before you to search you out a place to pitch your tents, in fire by night to show you by what way ye should go, and in a cloud by day. 34. కాగా యెహోవా మీరు చెప్పిన మాటలువిని 34. "And the LORD …
Read more about Holy bible Deuteronomy , ద్వితియోపదేశకాండము – 4
 • 0

Holy Bible Deuteronomy – ద్వితియోపదేశకాండము – 5 , Telugu Bible meanings in English

The Holy Bible Deuteronomy – ద్వితియోపదేశకాండము - 5   40. మీరు తిరిగి ఎఱ్ఱసముద్ర మార్గముగా అరణ్యమునకు ప్రయాణము చేయుడని చెప్పెను. 40. But as for you, turn you, and take your journey into the wilderness by the way of the Red Sea.' 41. అందుకు మీరుమేము యెహో వాకు విరోధముగా పాపము చేసితివిు; మా దేవుడైన యెహోవా మా కాజ్ఞాపించిన మాటలన్నిటి ననుసరించి మేము పోయి యుద్ధము చేసెదమని నాతో ఉత్తర మిచ్చి, మీరందరు మీ ఆయుధములను కట్టుకొని, ఆలోచింపక ఆ మన్నెమునకు పోగా 41. "Then ye answered and said unto me, `We have sinned against the LORD. We will go up and fight, according to all that the LORD our God commanded us.' And when ye had girded on every man his weapons of war, ye were ready to go up onto the hill. 42. యెహోవా నాతో ఇట్లనెనుయుద్ధమునకు పోకుడి; నేను మీ మధ్యనుండను గనుక వెళ్లకుడి; మీరు వెళ్లినను మీ శత్రువులయెదుట హతము చేయబడుదురని వారితో చెప్పుము. 42. And the LORD said unto me, `Say unto them: Go not up, neither fight, for I am not among you, lest ye be smitten before your enemie…
Read more about Holy Bible Deuteronomy – ద్వితియోపదేశకాండము – 5 , Telugu Bible meanings in English
 • 0

Holy bible Numbers – సంఖ్యాకాండము – 5, Telugu Bible Saankya Kaandamu 5

Holy bible Numbers – సంఖ్యాకాండము – 5   43. నఫ్తాలి గోత్రములో లెక్కింప బడినవారు ఏబది మూడువేల నాలుగువందలమంది యైరి. 43. those who were numbered of them, even of the tribe of Naphtali, were fifty and three thousand and four hundred. 44. వీరు లెక్కింపబడినవారు, అనగా మోషేయు అహ రోనును తమ తమ పితరుల కుటుంబములనుబట్టి ఒక్కొక్క డుగా ఏర్పడిన ప్రధానులును లెక్కించిన వారు.' 44. These are those who were numbered, whom Moses and Aaron numbered, and the princes of Israel, being twelve men; each one was for the house of his fathers. 45. అట్లు ఇశ్రాయేలీయులలో తమ తమ పితరుల కుటుంబముల చొప్పున లెక్కింపబడిన వారందరు, అనగా ఇరువది యేండ్లు మొదలుకొని పై ప్రాయము కలిగి సేనగా బయలు వెళ్లిన ఇశ్రాయేలీయులందరు 45. So were all those who were numbered of the children of Israel, by the house of their fathers, from twenty years old and upward, all who were able to go forth to war in Israel, 46. లెక్కింపబడి ఆరులక్షల మూడువేల ఐదువందల ఏబదిమంది యైరి. 46. even all those who were numbered were six…
Read more about Holy bible Numbers – సంఖ్యాకాండము – 5, Telugu Bible Saankya Kaandamu 5
 • 0

Holy bible Numbers – సంఖ్యాకాండము – 3 , Telugu Bible Saankya Kaandamu 3

Holy bible Numbers – సంఖ్యాకాండము – 3  

22. మొదలుకొని పై ప్రాయము కలిగి సేనగా వెళ్లువారందరి పెద్దల సంఖ్యను తెలియచెప్పగా 

22. Of the children of Simeon, by their generations, according to their families, by the house of their fathers, those who were numbered of them, according to the number of the names, by head count every male from twenty years old and upward, all who were able to go forth to war: 23. షిమ్యోను గోత్ర ములో లెక్కింపబడినవారు ఏబది తొమ్మిదివేల మూడు వందలమంది యైరి. 23. those who were numbered of them, even of the tribe of Simeon, were fifty and nine thousand and three hundred. 24. గాదు పుత్రుల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండ్లు మొదలుకొని పైప్రాయము కలిగి సేనగా వెళ్లువారందరి సంఖ్యను తెలియచెప్పగా 24. Of the children of Gad, by their generations, according to their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all who …
Read more about Holy bible Numbers – సంఖ్యాకాండము – 3 , Telugu Bible Saankya Kaandamu 3
 • 0

Holy bible Numbers – సంఖ్యాకాండము – 4, Saankhya Kaandamu 4, Telugu Bible

Holy bible Numbers – సంఖ్యాకాండము – 4   34. మనష్షే పుత్రుల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండ్లు మొదలుకొని పై ప్రాయము కలిగి సేనగా వెళ్లువారందరి సంఖ్యను తెలియచెప్పగా devotional, islam, quran, hindu, ramayan, bhagavad gita, telugu bhagavad gita, bhagavad geetha, telugu bhagavad geetha, bible, christian, muslim, yoga, meditation, health, knowledge base 2 u , telugu quran, telugu bible , slokam, telugu bhakti, prayer, devudu, temple, church, masjeed, jesus Holy Bible Deuteronomy, ద్వితియోపదేశకాండము – 1 34. Of the children of Manasseh, by their generations, according to their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all who were able to go forth to war: 35. మనష్షే గోత్రములో లెక్కింప బడినవారు ముప్పది రెండువేల రెండువందలమంది యైరి. 35. those who were numbered of them, even of the tribe of Manasseh, were thirty and two thousand and two hundred. 36. బెన్యామీను పుత్రుల…
Read more about Holy bible Numbers – సంఖ్యాకాండము – 4, Saankhya Kaandamu 4, Telugu Bible
 • 0

Holy bible Numbers – సంఖ్యాకాండము – 2 , Telugu Bible Saankhya Kaandamu 2

Holy bible Numbers – సంఖ్యాకాండము – 2   12. దాను గోత్రములో ఆమీషద్దాయి కుమారుడైన అహీయెజెరు 12. of Dan, Ahiezer the son of Ammishaddai; devotional, islam, quran, hindu, ramayan, bhagavad gita, telugu bhagavad gita, bhagavad geetha, telugu bhagavad geetha, bible, christian, muslim, yoga, meditation, health, knowledge base 2 u , telugu quran, telugu bible , slokam, telugu bhakti, prayer, devudu, temple, church, masjeed, jesus Holy Bible Deuteronomy, ద్వితియోపదేశకాండము – 2 13. ఆషేరు గోత్రములో ఒక్రాను కుమారు డైన పగీయేలు 13. of Asher, Pagiel the son of Ocran; 14. గాదు గోత్రములో దెయూవేలు కుమారుడైన ఎలాసాపు 14. of Gad, Eliasaph the son of Deuel; 15. నఫ్తాలి గోత్రములో ఏనాను కుమారుడైన అహీర అనునవి. 15. of Naphtali, Ahira the son of Enan." 16. వీరు సమాజములో పేరు పొందినవారు. వీరు తమ తమ పితరుల గోత్రములలో ప్రధానులు ఇశ్రాయేలీయుల కుటుంబములకు పెద్దలును. 16. These were the renowned of the congregation, princes of the tribes of their fathers, heads of thou…
Read more about Holy bible Numbers – సంఖ్యాకాండము – 2 , Telugu Bible Saankhya Kaandamu 2
 • 0

Holy bible Numbers – సంఖ్యాకాండము – 1 , Saankhya Kaandamu Telugu Bible

Holy bible Numbers – సంఖ్యాకాండము – 1   1. వారు ఐగుప్తుదేశమునుండి బయలువెళ్లిన రెండవ సంవ త్సరము రెండవ నెల మొదటి తేదిని, సీనాయి అరణ్య మందలి ప్రత్యక్షపు గుడారములో యెహోవా మోషేతో ఇట్లనెను devotional, islam, quran, hindu, ramayan, bhagavad gita, telugu bhagavad gita, bhagavad geetha, telugu bhagavad geetha, bible, christian, muslim, yoga, meditation, health, knowledge base 2 u , telugu quran, telugu bible , slokam, telugu bhakti, prayer, devudu, temple, church, masjeed 1. And the LORD spoke unto Moses in the Wilderness of Sinai, in the tabernacle of the congregation, on the first day of the second month, in the second year after they had come out of the land of Egypt, saying, 2. ఇశ్రాయేలీయుల వంశముల చొప్పున వారి వారి పితరుల కుటుంబములనుబట్టి వారి వారి పెద్దలచొప్పున మగవారినందరిని లెక్కించి సర్వసమాజసంఖ్యను వ్రాయిం చుము. 2. "Take ye the number of all the congregation of the children of Israel, by their families, by the house of their fathers, with the number of their name…
Read more about Holy bible Numbers – సంఖ్యాకాండము – 1 , Saankhya Kaandamu Telugu Bible
 • 0

Bible Leviticus – లేవీకాండము – 1 , Telugu Bible Meanings Leyvee Kaandamu

Bible Leviticus - లేవీకాండము - 1   1. యెహోవా మోషేను పిలిచి ప్రత్యక్షపు గుడార ములోనుండి అతనికీలాగు సెలవిచ్చెను.  1. And the LORD called unto Moses, and spoke unto him out of the tabernacle of the congregation, saying, 2. నీవు ఇశ్రా యేలీయులతో ఇట్లనుముమీలో ఎవరైనను యెహో వాకు బలి అర్పించునప్పుడు, గోవులమందలోనుండిగాని గొఱ్ఱెల మందలోనుండిగాని మేకల మందలోనుండిగాని దానిని తీసికొని రావలెను. Holy Bible Deuteronomy, ద్వితియోపదేశకాండము – 2 2. "Speak unto the children of Israel and say unto them: `If any man of you bring an offering unto the LORD, ye shall bring your offering of the cattle, even of the herd and of the flock. 3. అతడు దహనబలిరూపముగా అర్పించునది గోవులలోనిదైనయెడల నిర్దోషమైన మగ దానిని తీసికొని రావలెను. తాను యెహోవా సన్నిధిని అంగీకరింపబడునట్లు ప్రత్యక్షపు గుడారముయొక్క ద్వార మునకు దానిని తీసికొని రావలెను. 3. "`If his offering be a burnt sacrifice of the herd, let him offer a male without blemish. He shall offer it of his own voluntary will at the door of the tabe…
Read more about Bible Leviticus – లేవీకాండము – 1 , Telugu Bible Meanings Leyvee Kaandamu
 • 0

Andhra Pradesh Capital Amaravathi – iiQ8

Andhra Pradesh Capital Amaravathi   The Andhra Pradesh Government on Wednesday decided to name the new capital of the state which is coming up in Vijayawada-Guntur region as `Amaravathi', after the ancient seat of power of the Satavahanas.   Andhra Pradesh CM N Chandrababu Naidu. IBNLiveAndhra Pradesh CM N Chandrababu Naidu. IBNLive The resolution to this effect was passed by the state cabinet which met under chief minister N Chandrababu Naidu in Hyderabad. Amaravathi town is located in Guntur district and the same name is being adopted for the capital in view of its historical, spiritual and mythological significance, Naidu told reporters tonight. It is the city of Lord Indra, the king of the gods, the chief minister said referring to mythology. బ్రహ్మం గారు చెప్పింది నిత్యం జరిగే సత్యమిది - తు .చ తప్పక ఇప్పుడు జరిగే నవీన కాలజ్ఞానమిది.   నిజమే.. పోతులూరి వీరబ్రహ్మంగారు చెప్పారు. అమరావతి 7 యోజనాలు గా విస్తరిస్తుంది అని.. అది ఎలా అని ఆనాడు ముక్కున వ…
Read more about Andhra Pradesh Capital Amaravathi – iiQ8
 • 0

Holy Bible Exodus – నిర్గామకాండము – 1 , Telugu Bible meanings Nirgama Kaandamu

Holy Bible Exodus - నిర్గామకాండము - 1  1. ఐగుప్తులోనికి యాకోబుతో వచ్చిన ఇశ్రాయేలీయుల పేరులు ఏవనగా, రూబేను షిమ్యోను లేవి యూదా ఇశ్శాఖారు జెబూలూను బెన్యామీను. 1. Now these are the names of the children of Israel who came into Egypt; every man and his household came with Jacob:   2. దాను నఫ్తాలి గాదు ఆషేరు. 2. Reuben, Simeon, Levi and Judah, Holy Bible Deuteronomy, ద్వితియోపదేశకాండము – 2 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 3. వీరిలో ప్రతివాడును తన తన కుటుంబముతో వచ్చెను. 3. Issachar, Zebulun and Benjamin, 4. యాకోబు గర్భమున పుట్టినవారందరు డెబ్బదిమంది. 4. Dan and Naphtali, Gad and Asher. 5. అప్పటికి యోసేపు ఐగుప్తులో ఉండెను. referenceఅపో. కార్యములు 7:14reference 5. And all the souls who came out of the loins of Jacob were seventy souls, for Joseph was in Egypt already. 6. యోసేపును అతని అన్నదమ్ములందరును ఆ తరము వారంద రును చనిపోయిరి. referenceఅపో. కార్యములు 7:15reference 6. And Joseph died, and all his brethr…
Read more about Holy Bible Exodus – నిర్గామకాండము – 1 , Telugu Bible meanings Nirgama Kaandamu
 • 0

Bible Exodus – నిర్గామకాండము – 2 , Telugu Bible Nirgama Kaandamu 2 Meanings

Exodus - నిర్గామకాండము - 2 

 12. అయినను ఐగుప్తీయులు వారిని శ్రమపెట్టినకొలది వారు విస్తరించి ప్రబలిరి గనుక వారు ఇశ్రాయేలీయుల యెడల అసహ్య పడిరి.

12. But the more they afflicted them, the more they multiplied and grew; and they were grieved because of the children of Israel. 13. ఇశ్రాయేలీయులచేత ఐగుప్తీయులు కఠినముగా సేవ చేయించుకొనిరి; 13. And the Egyptians made the children of Israel to serve with rigor. 14. వారు ఇశ్రాయేలీయులచేత చేయించుకొనిన ప్రతి పనియు కఠినముగా ఉండెను. వారు జిగటమంటి పనిలోను, ఇటుకల పనిలోను, పొలములో చేయు ప్రతిపనిలోను కఠినసేవ చేయించి వారి ప్రాణములను విసికించిరి. 14. And they made their lives bitter with hard bondage, in mortar and in brick and in all manner of service in the field; all their service wherein they made them serve was with rigor. Merry Christmas Wishes and Short Christmas Messages (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 15. మరియు ఐగుప్తురాజు షిఫ్రా పూయా అను హెబ…
Read more about Bible Exodus – నిర్గామకాండము – 2 , Telugu Bible Nirgama Kaandamu 2 Meanings
 • 0

The Bible Genesis – ఆదికాండము 2 , Aadi Kaandamu Telugu Bible meanings

The Bible Genesis - ఆదికాండము - 2 16. దేవుడుreference ఆ రెండు గొప్ప జ్యోతులను, అనగా పగటిని ఏలుటకు పెద్ద జ్యోతిని రాత్రిని ఏలుటకు చిన్న జ్యోతిని నక్షత్రములను చేసెను. 16. And God made two great lights: the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night. He made the stars also. 17. భూమిమీద వెలు గిచ్చుటకును 17. And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth, 18. పగటిని రాత్రిని ఏలుటకును వెలుగును చీక టిని వేరుపరచుటకును దేవుడుreference ఆకాశ విశాలమందు వాటి నుంచెను; అది మంచిదని దేవుడుreference చూచెను. 18. and to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness. And God saw that it was good. Holy Bible Deuteronomy, ద్వితియోపదేశకాండము – 2 19. అస్తమయ మును ఉదయమును కలుగగా నాలుగవ దినమాయెను. 19. And the evening and the morning were the fourth day. 20. దేవుడుreferenceజీవముకలిగి చలించువాటిని జలములు సమృ ద్ధిగా పుట్టించును గాకనియు, పక్షులు భూమిపైని ఆకాశ విశాలములో…
Read more about The Bible Genesis – ఆదికాండము 2 , Aadi Kaandamu Telugu Bible meanings
 • 0

The Bible Genesis – ఆదికాండము 1 , Bible Aadi Kaandamu Telugu Bible

The Bible Genesis - ఆదికాండము - 1 1. ఆదియందు దేవుడు భూమ్యాకాశములను సృజించెను. referenceహెబ్రీయులకు 1:10reference, హెబ్రీయులకు 11:3reference 1. In the beginning God created the heaven and the earth. 2. భూమి నిరాకారముగాను శూన్యముగాను ఉండెను; చీకటి అగాధ జలము పైన కమ్మియుండెను; దేవుని ఆత్మ జలములపైన అల్లాడుచుండెను. 2. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Joshua – యెహోషువ – 2, Telugu Bible English Meanings for Bible Translation 3. దేవుడుreference వెలుగు కమ్మని పలుకగా వెలుగు కలిగెను. reference2 కోరింథీయులకు 4:9reference 3. And God said, "Let there be light"; and there was light. 4. వెలుగు మంచిదైనట్టు దేవుడుreferenceచూచెను; దేవుడుreference వెలుగును చీకటిని వేరుపరచెను. 4. And God saw the light, that it was good; and God divided the light from the darkness. Merry Christmas Wishes and Short Christmas Messages (adsbygoogle = w…
Read more about The Bible Genesis – ఆదికాండము 1 , Bible Aadi Kaandamu Telugu Bible
 • 0

Avakreethuni katha, అవక్రీతుని కథ…!

avakreethuni katha అవక్రీతుని కథ...!   రైభ్యుడు మహా తపశ్శక్తి సంపన్నుడైన గొప్ప ఋషి. ఇతడు ఎంతో భక్తి, శ్రద్ధలతో గురువులను సేవించి సకల విద్యలు నేర్చుకున్నాడు. ఇతనికి ఇద్దరు కుమారులు. పెద్దకుమారుడు అర్వావసుడు, చిన్న కుమారుడు పరావసుడు. వీరిద్దరూ తండ్రిలాగే సర్వవిద్యలు నేర్చుకున్నారు.  బృహద్యుమ్నుడను మహారాజుకు ఋత్విక్కులుగా ఉన్నారు. రైభ్యుని, అతని కుమారుల కీర్తి దశదిశలు వ్యాపించడంతో.., భరద్వాజుని కుమారుడైన ‘అవక్రీతునికి’ అసూయ పుట్టింది. ఎందుకంటే, అవక్రీతుడు పెద్దగా చదువుకున్నవాడు కాదు. ఎలాగైనా రైభ్యుని కన్నా, అతని పుత్రుల కన్నా గొప్ప విద్యావంతుడు కావాలనుకుని, తన తండ్రి దగ్గరకు వెళ్ళి, ‘తపస్సుచేసి సకల విద్యలు సంపాదించాలని అనుకుంటున్నాను, అనుఙ్ఞ ఇవ్వండి అని అడిగాడు. అప్పుడు భరద్వాజుడు ‘కుమారా...మనకన్నా గొప్పవారిని చూసి ఆనందించాలే కానీ, అసూయ పడకూడదు. విద్యలు గురువుల దగ్గర అభ్యసించి నేర్చుకోవాలిగానీ.., తపస్సు చేసికాదు. ఈ ప్రయత్నం మానుకో’ అని హితవు చెప్పాడు. అవక్రీతుడు వినలేదు. తండ్రి మాటను కాదని సకల విద్యాప్రాప్తికై తపస్సు ప్రారంభించాడు. Moles Results in Telugu, Puttu Ma…
Read more about Avakreethuni katha, అవక్రీతుని కథ…!
 • 0

Ashwamedha Yaagam, అశ్వమేధ యాగం !

అశ్వమేధ యాగం ! Ashwamedha Yaagam ! శంకర్ చౌదరి అనే మిత్రుడు అశ్వమేధ యాగం గురించి తెలియజేయమని కోరాడు. అశ్వమేధ యాగం.... అశ్వమేధ యాగం వేద కాలంనుండి వస్తున్న రాజ సంప్రదాయాలలో అతి ముఖ్యమైనది. ఈ యాగము వివరముగా యజుర్వేదము లో చెప్పబడినది. ఋగ్వేదములో గుర్రపు బలి గురించి శ్లోకాలలో కొంత ప్రస్తావన ఉన్నా... యజుర్వేదములో చెప్పినంత వివరముగా చెప్పబడిలేదు. గాయత్రీ పరివార్ 1991 నాటి నుండి జంతు బలి లేకుండా, అశ్వ మేధ యజ్ణాన్ని ఆధునిక శైలిలో నిర్వహిస్తున్నారు. Help Line Number for Sabarimalai in Kerala, iiQ8 info, Shabari Malai Customer Care (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); వేద కాలం నాటి యాగం....! అశ్వమేధ యాగాన్ని కేవలం రాజ వంశానికి చెందిన వారు మాత్రమే చేయాలి. ఈ యాగం ఉద్దేశ్యం ఇరుగు పొరుగు దేశాల రాజ్యాల పై ఆధిపత్యాన్ని తెలుపడం మరియు తమ రాజ్యం యొక్క గొప్పతనాన్ని చాటుకోవడం. ఈ యాగంలో దృడంగా ఉండే 24 నుండి 100 సంవత్సరాల మధ్య వయసు గల మేలు జాతి మగ గుర్రాన్ని మాత్రమే వాడతారు. గుర్రాన్ని మంత్ర జలంతో శుద్ధి చేసాక, ఋత్వికులు దాని చెవ…
Read more about Ashwamedha Yaagam, అశ్వమేధ యాగం !
 • 0

Dharma Ardha Kamam, ధర్మ, అర్థ, కామములు

Dharma Ardha Kamam - ధర్మ,  అర్థ, కామములు మిణుగురు పురుగు చీకటిలో ప్రకాశిస్తుంది. సూర్యచంద్రులున్నపుడు ఆ మిణుగురు పురుగుల కాంతి కన్పించదు.   వాటిని గుర్తించలేం కూడా. పెద్ద వెలుతురు ముందు కొవ్వొత్తి కాంతి కన్పించదు. సూర్యచంద్రుల కాంతి స్థిరం. ఎవడు సృష్టికర్తయో, ఎవడు లయకర్తయో, ఎవడు రక్షణ కర్తయో వారే ఈ శాస్త్రమునకు ఆధారం. లోకాచార రీతిగా ఎవరు ఏ వస్తువ్ఞను సృష్టిస్తాడో అతనే దానికి అధికారి. ఒక వ్యక్తి కొన్ని పండ్ల మొక్కలనో, పూలమొక్కలనో పెంచాడనుకుందాం. Moles Results in Telugu, Puttu Machalu Phalithalu, పుట్టుమచ్చలు – ఫలితాలు, About Moles for men and women   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ఆ మొక్కలను పోషించు అధికారి, రక్షించు అధికారి, కాయలు పండ్లు కోయు అధికారి అతనే. అతనికే సర్వహక్కులు ఉంటాయి. అతడే సర్వాధికారి. అలాగే ఈ బ్రహ్మాండమునే సృష్టించిన పోషకుడు, అతనికే అన్ని సంపూర్ణ అధికారములు ఉంటాయి. ఆయనే శాస్త్ర శాసనకర్త. ఆ శాసనములన్నియు అనుగ్రహమునకేగాని, ఆగ్రహ సంబంధమైనవి కావ్ఞ. ఈ శాసనములకు ఎవరు బద్ధులై ఉంటారో, వారే భగవంతుని ముద్ద…
Read more about Dharma Ardha Kamam, ధర్మ, అర్థ, కామములు
 • 0

Sri Lalitha Tripura Sundari, శ్రీ లలితా త్రిపుర సుందరీ

sri lalitha tripura sundari  శ్రీ లలితా త్రిపుర సుందరీ   దసరా నవరాత్రులలో పంచమి రోజు అమ్మను శ్రీ లలితా త్రిపుర సుందరిగా అలంకరిస్తారు.   devotional, islam, quran, hindu, ramayan, bhagavad gita, telugu bhagavad gita, bhagavad geetha, telugu bhagavad geetha, bible, christian, muslim, yoga, meditation, health, knowledge base 2 u , telugu quran, telugu bible , slokam, telugu bhakti, prayer, devudu, temple, church, masjeed  త్రిపురాత్రయములో రెండొవ శక్తి లలితా అమ్మవారు. దేవీ ఉపాసకులకు అమ్మ ముఖ్య దేవత. త్రిగుణాతీతమైన కామేశ్వర స్వరూపము. పంచదశాక్షరీ మహామంత్ర అధిష్టాన దేవతగా లలితాత్రిపురసుందరీ దేవిని ఆరాధిస్తారు. సకల లోకాతీతమైన కోమలత్వము కలిగిన మాతృమూర్తి అమ్మ.   చెరుకుగడ, విల్లు, పాశాంకుశాలను ధరించిన రూపములో, కుడివైపున లక్ష్మీదేవి, ఎడమవైపున సరస్వతీదేవి సేవలు చేస్తుండగా లలితాదేవి భక్తులను అనుగ్రహిస్తుంది. దారిద్ర్య దుఃఖాలను తొలిగించి సకల ఐశ్వర్యాభీష్టాలను సిధ్ధింపజేస్తుంది. అమ్మ శ్రీవిద్యా స్వరూపిణి. సృష్ఠి, స్థితి సమ్హార రూపిణి. Ma…
Read more about Sri Lalitha Tripura Sundari, శ్రీ లలితా త్రిపుర సుందరీ
 • 0

Sarva Bhaya Nivarana, సర్వ భయ నివారణ సర్వ జయ శ్రీ మారుతి స్తోత్రం !

Sarva Bhaya Nivarana  ! సర్వ భయ నివారణ సర్వ జయ శ్రీ మారుతి స్తోత్రం !   ( మొదటి అక్షరాలన్నీ కలిపితే” ఓం నమో భగవతే ఆంజనేయాయ మహా బాలయ స్వాహా ”అని రావటం ఇందులో ప్రత్యేకత .గమనించండి) ఓం నమో వాయుపుత్రాయ భీమ రూపాయ ధీమతే నమస్తే రామ దూతాయ కామ రూపాయ శ్రీమతే మోహ శోక వినాశాయ సీతా శోక వినాశినే భాగ్నాశోక వనాయాస్తు దగ్ధ లంకాయ వాజ్మినే గతి నిర్జిత వాతాయ లక్ష్మణ ప్రానదాయచ వనౌకసాం వరిష్టాయ వశినే వన వాసినే Moles Results in Telugu, Puttu Machalu Phalithalu, పుట్టుమచ్చలు – ఫలితాలు, About Moles for men and women (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});   తత్త్వ జ్ఞాన సుదాసిందు నిమగ్నాయ మహీయసే ఆంజనేయాయ శూరాయ సుగ్రీవ సచివాయచ జన్మ మృత్యు భయఘ్నాయ సర్వ క్లేశ హరాయచ నే దిస్థాయ భూత ప్రేత పిశాచ భయ హారినే యా తానా నాశానాయాస్తు నమో మర్కట రూపిణే యక్ష రాక్షస శార్దూల సర్ప వృశ్చిక భీహృతే మహా బలాయ వీరాయ చిరంజీవి న వుద్ధ్రుతే హా రినే వజ్ర దేహాయ చోల్లంఘిత మహాబ్దయే బలినా మగ్ర గన్యాయ నమో నమః పాహి మారుతే లాభ దోషిత్వ మేవాశు హ…
Read more about Sarva Bhaya Nivarana, సర్వ భయ నివారణ సర్వ జయ శ్రీ మారుతి స్తోత్రం !
 • 0

Sri Badrinath Temple Highlights, బద్రీనాథ్ దేవాలయ విశేషాలు !!

Sri Badrinath Temple Highlights! బద్రీనాథ్ దేవాలయ విశేషాలు .... !! బద్రీనాథ్ హిందువుల ఒక పుణ్యక్షేత్రం. ఇది భారతదేశంలో ఉత్తరాఖండ్ లోని చమోలి జిల్లా లో ఉన్న పంచాయితీ.  చార్ ధామ్(నాలుగు పట్టణాలు)లలో ఇది ఒకటి. చార్ ధామ్ యాత్ర హిందువుల ముఖ్యమైన యాత్ర. బద్రీనాథ్ గర్హ్వాల్ కొండలలో అలకనందానదీ తీరంలో 3133 మీటర్ల ఎత్తులో ఉంది. నర నారాయణ కొండల వరసలమధ్య నీలఖంఠ(6,560 మీటర్లు) శిఖరానికి దిగువభాగంలో ఉంది. బద్రీనాథ్ ఋషికేశ్‌కు ఉత్తరంలో 301 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. కేదారినాధ్‌‌కు సమీపంలో ఉన్న గౌరీ కుండ్‌కు 233 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. బద్రీనాథ్ ప్రాంతం హిందూ పురాణాలలో బద్రీ లేక బద్రికాశ్రమంగా వర్ణించబడింది. ముఖ్యమైన వైష్ణవ పుణ్యక్షేత్రాలలో ఒకటి. నర-నారాయణులు ఆశ్రమజీవితం గడిపిన ప్రదేశం. మహాభారతంలో శివుడు అర్జునినితో పూర్వజన్మలో బద్రికాశ్రమంలో నువ్వు నరుడుగానూ- కృష్ణుడు నారాయణుడిగానూ చాలా సంవత్సరాలు తపస్సు చేస్తూ జీవించారు అని చెప్పినట్లు వర్ణించ బడింది. Help Line Number for Sabarimalai in Kerala, iiQ8 info, Shabari Malai Customer Care (adsbygoogle = window.adsbyg…
Read more about Sri Badrinath Temple Highlights, బద్రీనాథ్ దేవాలయ విశేషాలు !!
 • 0

రామేశ్వరము తమిళనాడు రాష్ట్రము, Rameswaram in Tamilnadu !!

రామేశ్వరము తమిళనాడు రాష్ట్రము! Rameswaram in Tamilnadu !! రామేశ్వరము తమిళనాడు రాష్ట్రములొని రామనాథపురం జిల్లా లోని ఒక పట్టణం. ఈ  పట్టణములొ ద్వాదశ జోత్యిర్లింగాలలొ ఒకటైన రామనాథ స్వామి దేవాలయం ఉన్నది. తమిళనాడు రాజధాని చెన్నై కి 572 కి.మి దురములొ ఉన్న ఈ పట్టణం ప్రధాన భూభాగం నుండి పంబన్ కాలువ ద్వారా వేరు చేయబడింది. హిందు ఇతిహాసాల ప్రకారం ఇక్కడే శ్రీ రాముడు సేతువు నిర్మించి లంకాధీనేతైన రావణాసురుడు పరిపాలించిన లంక కు చేరాడు. ఇక్కడ రాముడు నిర్మించిన సేతువు ని రామసేతువు అని పిలుస్తారు.రావణాసురిడిని నిహతుడిని చేశాక తనకి అంటిన బ్రహ్మ హత్యాపాతకం నిర్మూలించుకోవడం కొరకు రామేశ్వరము లొ రామనాథేశ్వర స్వామి ప్రతిష్ఠించాడు. రామేశ్వరము శైవులకు, వైష్ణవులకు అత్యంత పవిత్ర స్థలము. రామేశ్వరము తీర్థ స్థలమే కాక ఇక్కడ ఉన్న బీచ్ ల వల్ల పర్యాటక స్థలము కూడా ప్రాముఖ్యకత సంపాదించుకొంది. Moles Results in Telugu, Puttu Machalu Phalithalu, పుట్టుమచ్చలు – ఫలితాలు, About Moles for men and women   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); రామేశ్వరము సముద…
Read more about రామేశ్వరము తమిళనాడు రాష్ట్రము, Rameswaram in Tamilnadu !!
 • 0