Sri Ranga Ranganadhuni Telugu Songs Lyrics | iiQ8 శ్రీలు పొంగిన జీవగడ్డయి, శ్రీ రంగ రంగనాధుని, కరిగిపోయాను కర్పూర వీణలా

తెలుగు పాటలు- Sri Ranga Ranganadhuni Telugu Songs Lyrics

 

Telugu Songs lyrics and online | Sri Ranga Ranganadhuni Telugu Songs Lyrics | iiQ8 శ్రీలు పొంగిన జీవగడ్డయి, శ్రీ రంగ రంగనాధుని, కరిగిపోయాను కర్పూర వీణలా

శ్రీ రంగ రంగనాధుని దివ్య రూపమే చూడవే

శ్రీ రంగ రంగనాధుని దివ్య రూపమే చూడవే
శ్రీదేవి రంగనాయకి నామం సంతతం పాడవే
శ్రీ రంగ రంగనాధుని దివ్య రూపమే చూడవే
శ్రీదేవి రంగనాయకి నామం సంతతం పాడవే
నీలవేణిలో నీటి ముత్యాలు
కృష్ణవేణిలో అలల గీతాలు
నీలవేణిలో నీటి ముత్యాలు నీరజాక్షునికి పూలుగా
కృష్ణవేణిలో అలల గీతాలు కృష్ణ గీతలే పాడగా
శ్రీ రంగ రంగనాధుని దివ్య రూపమే చూడవే
శ్రీదేవి రంగనాయకి నామం సంతతం పాడవే

గంగను మరపించు ఈ కృష్ణవేణి
వెలుగులు ప్రవహించు తెలుగింటి రాణి
పాపాల హరియించు పావన జలము
పచ్చగ ఈ నెల పండించు ఫలము
ఈ ఏటి నీటి పాయలే తేటగీతులే పాడగా
సిరిలెన్నో పండి ఈ భువి స్వర్గలోకమై మారగా
కల్లకపటమే కానరాని ఈ పల్లెసీమలో

శ్రీ రంగ రంగనాధుని దివ్య రూపమే చూడవే
శ్రీ రంగ రంగనాధుని దివ్య రూపమే చూడవే
శ్రీదేవి రంగనాయకి నామం సంతతం పాడవే

| మహనది |

Sri Ranga Ranganadhuni Telugu Songs Lyrics | iiQ8 శ్రీలు పొంగిన జీవగడ్డయి, శ్రీ రంగ రంగనాధుని, కరిగిపోయాను కర్పూర వీణలా

కరిగిపోయాను కర్పూర వీణలా

కరిగిపోయాను కర్పూర వీణలా
కలిసిపోయాను నీ వంశధారలా
నా గుట్టు జారిపోతున్నా
నీ పట్టు చిక్కిపోతున్నా
నీ తీగ వణికిపోతున్నా
రాగాలు దోచుకుంటున్నా
కురిసిపోయింది ఓ సందె వెన్నెలా
కలిసిపోయాక ఈ రెండు కన్నులా

మనసుపడిన కథ తెలుసుగా
ప్రేమిస్తున్నా తొలిగా
పడుచు తపనలివి తెలుసుగా
మన్నిస్తున్నా చెలిగా
ఏ ఆశలో ఒకే ధ్యాసగా
ఏ ఊసులో ఇలా బాసగా
అనురాగాలనే బంధాలనే పండించుకోమని తపించగా

కరిగిపోయాను కర్పూర వీణలా
కురిసిపోయింది ఓ సందె వెన్నెలా
నా గుట్టు జారిపోతున్నా
నీ పట్టు చిక్కిపోతున్నా
నీ తీగ వణికిపోతున్నా
రాగాలు దోచుకుంటున్నా
కరిగిపోయాను కర్పూర వీణలా
కురిసిపోయింది ఓ సందె వెన్నెలా

అసలు మతులు చెడి జంటగా
ఏమవుతామో తెలుసా
జతలుకలిసి మనమొంటిగా
ఏమైనా సరిగరిసా
ఏ కోరికో శృతే మించగా
ఈ ప్రేమలో ఇలా ఉంచగా
అధరాలెందుకో అందాలలో నీ ప్రేమలేఖలే లిఖించగా

కురిసిపోయింది ఓ సందె వెన్నెలా
కలిసిపోయాను నీ వంశధారలా
నీ తీగ వణికిపోతున్నా
రాగాలు దోచుకుంటున్నా
నా గుట్టు జారిపోతున్నా
నీ పట్టు చిక్కిపోతున్నా
కురిసిపోయింది ఓ సందె వెన్నెలా
కలిసిపోయాను నీ వంశధారలా

| మరణ మృదంగం |

English
karigipOyAnu karpUra veeNalA.. kalisipOyAnu nI vaMSadhAralA..
nA guTTu jAripOtunnA. nI paTTu chikkipOtunnA
nI tIga vaNikipOtunnA.. rAgAlu dOchukuMTunnA
kurisi pOyiMdi O saMde vennelA.. kalisipOyAka I reMDu kannulA

manasupaDina kadha telusugA.. prEmistunna toligA
paDuchu tapanalivi telusugA.. mannistunna cheligA
E ASalO okE dhyAsagA.. E UsulO ilA bAsagA
anurAgAlanE bhaMdhAlane pamDiMchukOmani tapiMchagA..

karigipOyAnu karpUra veeNalA.. kurisi pOyiMdi O saMde vennelA
nA guTTu jAripOtunnA. nI paTTu chikkipOtunnA
nI tIga vaNikipOtunnA.. rAgAlu dOchukuMTunnA
karigipOyAnu karpUra veeNalA.. kurisi pOyiMdi O saMde vennelA

asalu matulu cheDi jaMTaga.. emoutAmO telusA
jatalu kalisi manamoMTiga.. EmainA sarigarisA..
E kOrikO SRutE miMchagA.. I prEmalO ilA uMchagA..
adharAleMdukO aMdAlalO nI prEmalEKhalE liKhiMchagA..

kurisi pOyiMdi O saMde vennelA.. kalisi pOyAnu nI vaMSadhAralA..
nI tIga vaNikipOtunnA.. rAgAlu dOchukuMTunnA
nA guTTu jAripOtunnA. nI paTTu chikkipOtunnA
kurisi pOyiMdi O saMde vennelA.. kalisi pOyAnu nI vaMSadhAralA..

 

The word Govinda means “He who gives pleasure to the senses.” We perceive pleasure through our senses, and therefore Kṛṣṇa, who is the reservoir of pleasure, is called Govinda. If we serve Kṛṣṇa with purified senses, we will begin to relish the pleasure of that supreme +

శ్రీలు పొంగిన జీవగడ్డయి

శ్రీలు పొంగిన జీవగడ్డయి
పాలు పారిన భాగ్యసీమయి
వ్రాలినది ఈ భరతఖండము
భక్తిపాడరా తమ్ముడా

వేద శాఖలు వెలసెనిచ్చట
ఆది కావ్యం బలరె నిచ్చట
బాదరాయణ పరమఋషులకు
పాదు సుమ్మిది చెల్లెలా

విపిన బంధుర వృక్షవాటిక
ఉపనిషన్మదువోలికేనిచ్చట
విపుల తత్వము విస్తరించిన
విమల తలమిది తమ్ముడా

పాండవేయుల పదనుకత్తుల
మండి మెరసిన మహితరణకధ
పండగల చిక్కని తెలుంగుల
కలిపి పాడవే చెల్లెలా

దేశగర్వము దీప్తి చెందగ
దేశ చరితము తేజరిల్లగ
దేశమరిసిన ధీరపురుషుల
తెలిసి పాడరా తమ్ముడా

లోకమంతకు కాక బెట్టిన
కాకతీయుల కదనపాండితి
చీకిపోవని చేవపదముల
చేర్చి పాడవె చెల్లెలా

తుంగభద్రా భంగములతో
పొంగి నింగిని బొడిచి త్రిళ్లి
భంగపడని తెలుంగునాధుల
పాటపాడరా తమ్ముడా

మేలి కిన్నెర మేళవించి
రాలు గరగగ రాగమెత్తి
పాలతియని బాలభారత
పధము పాడవె చెల్లెలా

| లీడర్ |
https://sharemebook.com/ https://sharemebook.com/ https://sharemebook.com/
Sri Ranga Ranganadhuni Telugu Songs Lyrics | iiQ8 శ్రీలు పొంగిన జీవగడ్డయి, శ్రీ రంగ రంగనాధుని, కరిగిపోయాను కర్పూర వీణలా

sreelu pongina jeeva gaDDai.. paalu paarina bhaagya seemai..

sreelu pongina jeeva gaDDai.. paalu paarina bhaagya seemai..
raalinadi ee bharatha khanDamu.. bhakthi paaDara thammuDa..

raalinadi ee bharatha khanDamu.. bhakthi paaDara thammuDa..
sreelu pongina jeeva gaDDai.. paalu paarina bhaagya seemai..

desa garwamu keerthi chendaga.. desacharithamu tejarillaga..
desam marachina dheera purushula.. thelisi paaDara thammuDa..

desam marachina dheera purushula.. thelisi paaDara thammuDa..
sreelu pongina jeeva gaDDai.. paalu paarina bhaagya seemai..

raalinadi ee bharatha khanDamu.. bhakthi paaDara thammuDa..
raalinadi ee bharatha khanDamu.. bhakthi paaDara thammuDa..

 

Spread iiQ8

April 28, 2024 8:19 AM

75 total views, 0 today